Очищення влaди
Управління юстиції
УСБУ у Львівській області
Профіль на сайті
Корисні ресурси
invest
invest
 
На сайті
На даний момент 33 гостей на сайті
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Правова база діяльності районної ради

Регламент районної ради

РЕГЛАМЕНТ

СКОЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

1.Загальні положення 

Стаття 1.

1.     Сколівська районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міста у межах повноважень, визначених Конституцією України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами, а також повноважень переданих їй сільськими селищними та міською радами.

2.     Загальний склад ради становить 68 депутатів, які обрані населенням Сколівського району (на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування), за мажоритарною системою та виборчими списками від організацій політичних партій.

3.     Районна рада вважається повноважною за умови обрання не менше як двох третин депутатів від загального складу ради.

4.     Строк повноважень ради - 4 роки.

5.     Депутати районної ради представляють інтереси всіх територіальних громад.

Стаття 2.

1. Регламент має силу нормативного акту, що визначає порядок скликання, підготовки і проведення сесій Сколівської районної ради, формування її органів. При необхідності в регламент вносяться зміни шляхом включення даного питання в порядок денний пленарних засідань за поданням голови районної ради, президії ради, постійних комісій, депутатських груп(фракцій), депутатів.

Стаття 3.

1. Безперервність і ефективність діяльності районної ради забезпечується через роботу сесій, голови та заступника голови районної ради, виконавчого апарату ради, комісій та фракцій (груп).

Стаття 4.

1.    Районна рада затверджує за пропозицією голови ради структуру, чисельність виконавчого апарату ради, витрат на утримання ради та її виконавчого апарату.

Стаття 5.

1.     Районна рада, в межах своїх повноважень, приймає нормативні та інші
акти у формі рішень, здійснює контроль за їх виконанням.

2.     Рішення районної ради, прийняті в межах наданих їй повноважень є обов'язковими для виконання всіма розташованими на території Сколівського району органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які проживають на території району.

Стаття 6.

1. Засідання районної ради, її президії, постійних комісій є гласними, за винятками, передбаченими Регламентом.

2.     Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті.

3.     Гласність роботи ради забезпечується друком її рішень в районному часописі "Бойківська думка" і інших засобах масової інформації. Обсяг друку визначається радою.

4.     Представники районного часопису акредитуються при її секретаріаті. Секретаріат сесії надає акредитованим представникам часопису матеріали, які поширюються серед депутатів, за винятком тих, щодо нерозголошення чи ненадання яких прийнято в установленому порядку відповідне рішення.

5. В разі порушення представниками ЗМІ законодавства про інформацію або цього Регламенту його акредитація може бути припинена за рішенням ради.

Стаття 7.

1.     На засіданнях ради та її органів можуть бути присутні за запрошенням гості та посадові особи, а також представники громадських організацій та політичних партій.

2.     Голова ради або за його дорученням інші посадові особи можуть запросити державних службовців, фахівців на засідання ради, де розглядається питання, що стосується їхньої предметної діяльності.

3.     Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням і викликом та оголошує перелік питань, по яких їх запрошено. Запрошені особи зобов’язані з’явитися на засідання ради.

Стаття 8.

1.        За окремим рішенням ради можуть проводитися закриті пленарні засідання.

2.        На закритому засіданні ради мають право бути присутніми особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.

3.        Рада, після скорочених дебатів, наприкінці закритого засідання, приймає рішення щодо публікацій, поширення протоколу, стенографічного звіту та інших матеріалів цього засідання.

Стаття 9.

1. Особи, які не є депутатами і присутні на засіданнях ради та її органів, зобов'язані дотримуватись встановленого порядку ведення засідання, без дозволу головуючого не мають права висловлювати свою думку до того, що відбувається на засіданні. При порушенні даної норми за рішенням сесії вони можуть бути позбавлені права присутності на засіданні.

Стаття 10.

1. Діяльність районної ради, її органів здійснюється згідно з планом роботи, який розробляється з врахуванням пропозицій голови районної ради, президії ради, постійних комісій, депутатів та фракцій (груп).

Стаття 11.

1. Регламент районної ради затверджується районною радою. Затвердження змін і доповнення до регламенту здійснюється за поданням голови районної ради, президії ради, постійних комісій, фракцій (груп) в порядку, встановленому Регламентом.

 

 

2. Сесія Сколівської районної ради.

2.1. Сесія районної ради. 

Стаття 12.

1.   Сесія ради є основною організаційно-правовою формою діяльності ради. Вона складається з пленарних засідань ради, засідань постійних комісій, а також засідань інших комісій, створених радою.

Стаття 13.

1. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу в

квартал.

Стаття 14.

1. Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання. При відкритті сесії і після її закриття виконується державний Гімн України.

Стаття 15.

1. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь

більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 16.

1.     Реєстрація депутатів проводиться перед кожним пленарним засіданням з пред'явленням посвідчення і за особистим підписом депутата.

2.     Реєстрація проводиться на початку ранкового засідання .

3.     В разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий переносить проведення пленарного засідання на інший час.

 

2.2. Порядок проведення першої сесії новообраної ради. 

Стаття 17.

1.   Перша сесія новообраної ради скликається районною територіальною виборчою комісією не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів районної ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради.

Стаття 18.

1. Першу сесію районної ради відкриває голова районної територіальної виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів. Рада приймає інформацію до відома.

Стаття 19.

1. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради.

2.3. Чергові сесії (позачергові сесії).

Стаття 20.

1.     Сесії скликаються головою районної ради.

2. У разі неможливості скликання головою ради сесії, сесія скликається заступником голови районної ради за погодженням з президією.

3. У разі, якщо голова або заступник голови районної ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менше як однієї третини депутатів від загальної складу ради чи голови Сколівської районної державної адміністрації, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або однією із постійних депутатських комісій ради.

Стаття 21.

1.   Рішення про скликання чергової сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, у виняткових випадках - не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання і місця проведення.

2.   Про місце і час проведення засідань ради та питань, які передбачається внести на розгляд ради, депутатам повідомляється виконавчим апаратом ради через районний часопис "Бойківська думка", індивідуально, а також через сільські ради за місцем проживання.

3.   Позачергові сесії скликаються за ініціативою голови ради, не менше як однієї третини депутатів від загального складу районної ради, постійною комісією ради чи головою Сколівської районної державної адміністрації. Пропозиції про скликання позачергової сесії районної ради, підписані ініціаторами, подаються президії ради з зазначенням питань і, за звичайних обставин, з проектами документів, розгляд яких пропонується; при цьому підпис депутата не може бути відкликано.

4.   Позачергова сесія районної ради за звичайних обставин скликається не пізніше як у 10-денний термін після надходження пропозиції про її скликання. Про позачергову сесію повідомляється відповідно до правил, зазначених в ст. 21 цього Регламенту.

5.   Документи позачергової сесії районної ради видаються депутатом при їх реєстрації.

2.4. Робочі органи сесії 

Стаття 22.

1. Робочими органами сесії є лічильна, редакційна комісія, секретаріат сесії, що обираються з числа депутатів та виконавчого апарату ради.

Стаття 23.

1. Лічильна комісія:

-         обирає голову комісії;

-         підраховує голоси при голосуванні;

-         голова лічильної комісії повідомляє про результати голосування.

2. Редакційна комісія:

-   реєструє, узагальнює і подає головуючому поправки і пропозиції до проектів рішень ради, після їх голосування оформляє остаточну редакцію прийнятого рішення та підписує членами комісії не пізніше наступного дня після пленарного засідання.

В роботі редакційної комісії беруть участь автори проекту рішення

3. Секретаріат сесії:

-         реєструє і подає головуючому пропозиції депутатів;

-         складає список бажаючих виступити і передає його головуючому;

-   виконує інші доручення ради.

Стаття 24.

1. Виконавчий апарат ради:

-         за дорученням голови районної ради здійснює організаційно-технічні заходи по підготовці і проведенню сесій;

-         проводить реєстрацію документів;

-         організовує ведення протоколу засідання;

-         реєструє депутатські запити, організовує розгляд та контроль за зверненнями громадян;

-         відповідає за друкування прийнятих рішень ради;

-         виконує інші доручення ради;

-         повідомляє депутатів і доводить до відома населення про час і місце проведення сесії ради, а також питання які вносяться на розгляд ради та прийнятті по них рішення.

 

2.5. Підготовка питань на розгляд сесії ради. 

Стаття 25.

1. Підготовку питань на розгляд сесії ради організовує керуючий справами районної ради.

2. Винесенню питання на розгляд пленарного засідання ради передує його підготовка у відповідних постійних комісіях ради фракціях (групах при бажанні) та президії ради.

3. Основою для формування порядку денного наступної сесії є перспективний план роботи ради, який формується на підставі пропозицій депутатів, постійних комісій, груп(фракцій) та затверджується президією ради.

Стаття 26

1. Право вносити пропозиції про розгляд питання на сесії ради мають голова районної ради, депутати, постійні комісії, фракції (групи) а також голова районної державної адміністрації, який може бути присутній на пленарному засіданні.

Стаття 27.

1.      Проект рішення, що виноситься на розгляд ради повинен мати такі реквізити:

-       на бланку рішення районної ради в правому верхньому куті “Проект", лівій стороні бланку - назва рішення, нижче текст проекту рішення із зазначенням виконавців, термін виконання.

2.      проект рішення повинен складатися з таких частин:

-         мотивуючої;

-         вирішальної;

-         заключної.

3.      До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки.

4.      Проект рішення повинен мати погоджувальні підписи (візи):

-         автора проекту, відповідної галузевої постійної комісії, головного спеціаліста з питань юридичного забезпечення районної ради для погодження його відповідності чинному законодавству.

 

5.      Віза включає в себе назву посади візуючого, розшифровка підпису, дату візування. Візи проставляються на останньому аркуші проекту рішення, на зворотній стороні: зліва - назва посади, справа - підпис, внизу - дата.

6.      Візування проекту рішення є обов'язковими.

7.      Текст проекту рішення друкується через півтора міжрядкового інтервалу. З обох сторін аркуша залишаються вільні поля. Ліве поле -35мм, праве - не менш ніж 8мм, верхнє поле повинно мати 20мм і нижче - не менше, ніж 19мм. Другий і наступний аркуші нумеруються.

Стаття 28.

1.               Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення покладається на ініціаторів проекту, секретаріат ради.

Стаття 29.

1. Оригінали проектів рішень ради подаються керуючому справами районної ради за 10 днів до відкриття сесії.

Стаття 30.

1.               Проекти рішень, інші матеріали з питань, що виносяться на розгляд ради, подаються виконавчим апаратом ради в постійні комісії не пізніше як за 7 днів та доводяться до відома депутатів не пізніше ніж за 3 дні до відкриття сесії.

Стаття 31.

1. Друкування та розмноження проектів рішень та інших матеріалів сесії проводиться з примірника, підготовленого відповідно до вимог Регламенту.

Стаття 32.

1. На початку сесії виділяються 30 хвилин для виступів бажаючих депутатів про проблеми, які виникли в міжсесійний період.

2.6. Порядок денний сесії ради. 

Стаття 33.

1.     Порядок денний чергової сесії ради визначає питання, які вносяться на розгляд пленарних засідань ради.

2.     До порядку денного сесії президією ради включаються лише ті питання, документи з яких підготовлені відповідно до вимог цього Регламенту.

3.     Відповідні постійні комісії ради, фракції, групи подають президії ради свої висновки і пропозиції.

Стаття 34.

1.     Проекти порядку денного сесії ради готуються президією ради, повідомляються депутатам не пізніше, як за 7 днів до відкриття чергової сесії.

2.     До проекту порядку денного чергової сесії включаються питання передбачені планом роботи, звіти постійних комісій ради, керівників органів, які утворює, обирає і призначає рада, звіти районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного розвитку, районного бюджету, виконання рішень ради та повноважень, делегованих їй радою.

3.     Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту денного сесії подаються керівнику секретаріату із супровідною запискою і проектом рішення.

Стаття 35.

1.         Проекти порядку денного сесії обговорюються і затверджуються більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

2.         Рішення про включення та виключення питання до ще незатвердженого в цілому порядку денного сесії приймається, якщо за нього проголосувало не менше третини депутатів від їх фактичної кількості.

3.         Рішення більшістю голосів від фактичної кількості приймаються лише з процедурних питань та з питань, які потребують негайного вирішення.

4.         Фактичною є та кількість депутатів, яка бере участь в роботі сесії ради на момент прийняття відповідного рішення.

5.         Питання які потребують негайного вирішення, включаються в порядок денний за рішенням більшості складу депутатів під час розгляду порядку денного

Стаття 36.

1. Питання порядку денного сесії можуть розглядатись в іншій послідовності, ніж передбачено.

Стаття 37.

1. До порядку денного кожного пленарного засідання без голосування включається питання "Про причини відсутності депутатів" і розгляд здійснюється згідно з Регламентом.

2.7. Пленарні засідання ради. 

Стаття 38.

1.      Пленарним засіданням вважається засідання ради, яке проводиться з дотриманням Статті 15-16 Регламенту.

2.      Виключно на пленарних засіданнях районної ради вирішуються питання:

-         обрання голови ради, заступника голови ради, звільнення їх з посади;

-         утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій ради, зміна їх складу, обрання голів комісій;

-         утворення президії районної ради, затвердження положень про неї;

-         затвердження за пропозицією голови районної ради структури, чисельності апарату ради, витрат на утримання ради та їх апарату;

-         затвердження Регламенту ради;

-         затвердження плану роботи ради, заслуховування звіту про його виконання;

-         призначення і звільнення редактора районного часопису "Бойківська думка";

-         заслуховування звітів постійних комісій, керівників органів, які рада утворює, обирає та призначає;

-         розгляд запитів депутатів, прийняття рішення по них;

-         прийняття рішень щодо дострокового припинення складу ради;

-         прийняття за пропозицією територіальних громад рішення щодо проведення консультативного опитування з питань, які стосуються їх спільних інтересів;

-         здійснення відповідно до закону повноважень щодо організації проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів державної влади і місцевого самоврядування;

-         затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки району;

-         прийняття рішень щодо об'єднання в асоціації, вступ до асоціації та інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід з них;

-         затвердження програм соціально-економічного розвитку району цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання; затвердження районного бюджету, внесення змін до нього, затвердження звітів про його виконання;

-         вирішення за дорученням рад питання про продаж, передачу в оренду або під заставу об'єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районної ради;

-         вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста, що перебувають в управлінні районною владою, призначення і звільнення їх керівників;

-         вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

-         вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів районного значення, а також про скасування такого дозволу;

-         встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначених для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання;

-         прийняття рішень про організацію території і об'єктів природного заповідного фонду місцевого значення, що підлягають особливій охороні;

-         внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або культури, які охороняються законом;

-         прийняття за пропозицією відповідних сільських, селищних, міської рад рішень, пов'язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, зміною у статусі цих зон;

-         прийняття рішень щодо делегування районній державній адміністрації окремих повноважень районної ради;

-         прийняття рішень щодо делегування районній державній адміністрації окремих повноважень районної ради;

-         заслуховування звітів голови Сколівської райдержадміністрації його заступників, керівників відділів та управлінь про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення райдержадміністрацією делегованих їй радою повноважень;

-         прийняття рішення про недовіру голові РДА;

-         прийняття рішення про звернення до суду щодо визнання незаконними атів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів;

-         затвердження відповідно до чинного законодавства правил забудови і благоустрою населених пунктів району;

-         прийняття у межах, що визначаються законами, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, які передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність;

-         прийняття рішень про віднесення лісів до категорії захищеності, а також про поділ лісів за розрядами такс у випадках і порядку, передбачених законом.

3. Районна рада може розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях й інші питання, віднесення до її відання законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами.

Стаття 39.

1. Ранкові пленарні засідання починаються в 11- годині і закінчуються о

13-годині, вечірні проходять з 14 - до 17 - години.

Стаття 40.

1.Засідання ради може бути продовжене понад визначений робочий час.

Стаття 41.

1. Оголошення про перерву в роботі сесії робить головуючий і повідомляє про початок наступного засідання.

2.8. Ведення пленарних засідань. 

Стаття 42.

1. Засідання ради проводяться згідно з порядком, передбаченим Регламентом.

Стаття 43.

1. Рішення ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання ради, за винятком випадків, передбачених Регламентом. У разі порушення цієї вимоги, прийняті рішення є недійсними.

Стаття 44.

1. Засідання ради відкриває, веде і закриває голова районної ради.

2.  У випадках передбачених ст. 20 Регламенту ці функції може здійснювати заступник голови районної ради.

Стаття 45.

1. Головуючий на пленарному засіданні ради:

-         відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданні ради;

-         повідомляє раду про кількість депутатів, про яких відомо, що вони відсутні з поважних причин;

-         вносить на обговорення проекти рішень, інші документи, оголошує їх повну назву та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії;

-         організовує розгляд питань порядку денного;

-         оголошує списки осіб, які записалися для виступу;

-         надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного оратора;

-         ставить запитання;

-         поза чергою ставить на голосування всі пропозиції щодо процедури, порядку ведення засідання;

-         створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

-         проводить голосування, оголошує його результати;

-         забезпечує дотримання Регламенту всіма присутніми в залі;

-         оголошує записки, які надійшли на його ім'я;

-         робить офіційні повідомлення;

-         вживає заходів до підтримання порядку на сесії;

-         позбавляє слова особу, яка без дозволу головуючого взяла слово для виступу;

-         здійснює інші повноваження, що визначені у Регламенті.

Стаття 46.

1. Головуючий на засіданні утримується від коментарів виступу депутатів, крім випадків, передбачених Регламентом.

Стаття 47.

1. Головуючий на засіданні у першочерговому порядку має право вносити пропозиції з процедурних питань ведення сесії, якщо висуваються інші пропозиції, вони ставляться на голосування в порядку надходження.

Стаття 48.

1.       Головуючий на засіданні на свій розсуд може оголосити проведення рейтингового голосування з тої чи іншої пропозиції.

2.       Рейтингове голосування проводиться без дебатів і здійснюється підняттям руки, при цьому підрахунок голосів не проводиться, про прийняття
рішення не оголошується.

3.       Головуючий на засіданні, голова ради, його заступник, керівник
секретаріату в рейтинговому голосуванні участі не беруть.

Стаття 49.

1.   Якщо пленарне засідання сесії стає на керованим і головуючий на засіданні позбавлений можливості організувати роботу пленарного засідання, він має право оголосити перерву на 30 хв.

Стаття 50.

1.        Перехід до розгляду питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні.

Стаття 51.

1. На засіданні ради виступаючому забороняється вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних і насильних дій, перевищувати встановлений регламентом час, висловлюватись з не обговорюваного питання.

Стаття 52.

1. Головуючий на засіданні на вимогу депутатів, з залученням лічильної комісії. проводить перевірку кількості депутатів, присутніх на засіданні, якщо голосування не може проводитись у зв'язку з відсутністю необхідної кількості депутатів, закриває його або переходить до розгляду питань, які не вимагають прийняття рішень.

2.9. Організація розгляду питань. 

Стаття 53.

1. Обговорення питань на засіданні ради включає:

-         доповідь, запитання доповідачу і відповіді до них;

-         співдоповіді (при необхідності), запитання і відповіді на них;

-         виступ ініціатора внесення обговорюваної пропозиції;

-         виступи депутатів з обґрунтуванням питання;

-         внесення, обговорення і прийняття рішення щодо преюдиційних і
відкладальних питань та питань про несприйнятливість, якщо такі є;

-         виступи по одному представнику від постійних комісій;

-         виступи представників кожної зареєстрованої депутатської фракції (групи);

-         виступи депутатів;

-         оголошення головуючим на засіданні про припинення обговорення;

-         заключне слово доповідачів і співдоповідачів;

-         уточнення і оголошення головуючим пропозицій, які надійшли;

-         виступи з мотивів голосування;

-         голосування за проект рішення.

2. Якщо список бажаючих виступити вичерпано, а також у випадку
закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий оголошує
припинення обговорення, ставить на голосування питання про його
продовження.

Стаття 54.

1. Тексти виступів депутатів, які записалися для виступів, але не мали змоги проголосити їх у зв'язку з припиненням дебатів, на прохання депутатів повинні бути включені до стенографічного звіту засідання.

Стаття 55.

1.     Час для доповідей на пленарному засіданні ради надається в межах 20
хвилин, для співдоповідей - 15 хвилин. Для відповідей на запитання
депутатів доповідачам - до 15 хвилин. Для виступів в обговоренні - до
5 хвилин. Повторні виступи депутатів не допускаються, крім
заключного слова доповідача і співдоповідача, та у випадках передбачених ст.57 цього регламенту.

2.     На прохання депутата час для виступу на засіданні може бути
збільшений, якщо радою з цього питання прийнято процедурне
рішення.

3.     Для виступів щодо мотивів голосування - до 1 хвилини. Для інформації і заключного слова - до 5 хвилин.

4. Тривалість обговорення одного питання порядку денного не повинна

перевищувати двох годин.

Стаття 56.

1. Процедурними є питання, які стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради. Вони не обговорюються в постійних комісіях. Рішення приймається більшістю голосів депутатів зареєстрованих на пленарному засіданні.

Стаття 57.

1. З одного питання депутат може мати виступ у обговоренні і задати доповідачу питання. Право на повторний виступ мають голова, заступник голови районної ради, голови постійних комісій, керівники депутатських груп (фракцій).

Стаття 58.

1.Виступаючим на пленарних засіданнях ради надається час для виступів відповідно до затвердженого розпорядку роботи. Виступ промовця не переривається.

Стаття 59.

1.Голові та заступникам голови РДА може бути надане право брати слово для виступу з обговорюваного питання, якщо воно стосується обговорюваного питання.

Стаття 60.

1.               Після припинення обговорення або після закінчення часу, відведеного для виступів з цього питання, обговорення може відкриватися знову тільки за рішенням ради.

Стаття 61.

1. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться усно або

письмово, формулюються коротко і чітко.

Стаття 62.

1. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення з нього не може перериватися розглядом інших питань порядку денного.

Стаття 63.

1.     Під час обговорення будь-якого питання, але до початку виступів з
мотивів голосування щодо нього, депутат може внести мотивовану
пропозицію про перерву засідання.

2.     Після перерви і відкриття наступного засідання продовжується розгляд
того ж питання, якщо його не було завершено.

Стаття 64.

1. За мотивованим зверненням двох або більше уповноважених представників зареєстрованих депутатських фракцій (груп) головуючий на засіданні може оголосити перерву засідання на 30 хвилин.

2.10. Прийняття рішень.

Стаття 65.

1. Рішення районної ради з будь-якого питання приймаються на її пленарному засіданні після їх обговорення.

2.       Рішення ради може прийматися без обговорення, якщо жоден депутат
не заперечує на пленарному засіданні проти нього.

3.        Голосування здійснюються депутатами особисто в залі засідань ради.

4.       Зауваження, поправки, доповнення до проекту рішень подаються
письмово або усному порядку через секретаріат сесії головуючому і ставляться на
голосування.

5.       Пропозиція, яка не отримала необхідну кількість голосів, вважається відхиленою, що заноситься до протоколу пленарного засідання.

Стаття 66.

1.Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість депутатів від загального складу ради, крім спеціально обумовлених випадків.

2.Рішення про вжиття заходів щодо забезпечення присутності депутатів на засіданнях ради та її органів є процедурним.

Стаття 67.

1.     Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні
оголошує про перехід до голосування з нього.

2.     Початок голосування головуючий на засіданні погоджує з присутніми
депутатами, оголошує необхідну кількість голосів для прийняття
рішення, вид голосування.

3.     При відсутності зауважень, поправок чи доповнень до проекту рішення
воно голосується в цілому.

4.     Якщо до проекту рішення є пропозиції, доповнення, уточнення,
голосування проводиться по пунктах цього рішення.

5.     У випадку, коли рішення неможливо прийняти за розбіжністю
пропозицій та голосів, воно приймається спочатку або відкладається.

Стаття 68.

1.     Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто
не може перервати голосування.

2.     За мотивованою пропозицією лічильної комісії рада може прийняти
рішення про повторне голосування.

Стаття 69.

1.     Рада приймає рішення відкритим або таємним голосуванням.

2.     За пропозицією депутата, рада 1/3 голосів від загального складу ради приймає процедурне рішення стосовно голосування.

3.     Поіменне голосування проводиться з будь яких питань, крім персональних, головою лічильної комісії за списком депутатів

4.     Таємне голосування обов'язково проводиться у випадках:

-         обрання голови ради, заступника голови ради, звільнення їх з посади;

-         прийняття рішення про недовіру голові Сколівської районної
держадміністрації.

5.     Для проведення таємного голосування і встановлення його результатів
рада обирає з числа депутатів тимчасову лічильну комісію.

6.     Тимчасова лічильна комісія обирає із свого складу голову і секретаря.
Рішення комісії приймається більшістю голосів.

7.     Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на
голосування, виготовляються секретаріатом ради за формою,
підготовленою комісією.

8.     В бюлетень для таємного голосування вносяться всі кандидатури,
схвалені радою.

9.     Час і місце проведення голосування встановлюються комісією і
доводяться до відома всіх депутатів.

Стаття 70.

1.   Рада не може приймати рішення, які суперечать Конституції України, чинним законом України, ратифікованим міжнародним договором чи угодам та Регламенту.

Стаття 71.

1. Рада може відмінити своє рішення з дотриманням процедури встановленої цим регламентом у випадку, коли за це проголосували 2/3 від загального складу ради.

Стаття 72.

1. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з моменту їх офіційного оприлюднення, якщо не встановлено іншого терміну введення їх у дію.

Стаття 73.

1.             Тексти рішень оформляються секретаріатом ради і автором рішення і в 5-денний термін подаються на підпис головуючому на пленарному засіданні.

Стаття 74.

1.     Підписане рішення є оригіналом і зберігається в секретаріаті ради, інші примірники є копіями.

2.     В разі виявлення невідповідності тексту оригіналу рішення,
виправлення проводиться негайно, але не пізніше 3-х днів з дня
виявлення.

2.11. Порядок надання слова.

Стаття 75.

1.     Повторні виступи депутатів з одного й того ж питання не допускаються, крім заключного слова доповідача, голови та заступника голови районної ради.

Стаття 76.

1.   Голова, заступник голови районної ради, голова і заступники голови районної державної адміністрації мають право в будь-який час брати слово для виступу, якщо воно стосується кола їх діяльності.

Стаття 77.

1. Депутату який вніс пропозиції, поправку, за його проханням надається

слово для виступу.

Стаття 78.

1. Слово щодо порядку ведення засідання ради, постановки питання, для довідки, внесення поправки, відповіді на запитання і роз'яснення надається головуючому на засіданні позачергово, але не перериваючи оратора.

Стаття 79.

1. Доповіді, співдоповіді, виступи у дебатах, заяви, запити виголошується з трибуни.

2.12. Розгляд питань про неприйнятність преюдиційних та відкладальних питань.

Стаття 80.

1. В ході обговорення резолюції, пропозиції рішення та його структурних частин депутати, голова ради, заступник голови ради, голова та заступник голови районної держадміністрації в будь-який момент можуть порушити питання про їх неприйнятність на підставі:

а)       їх невідповідності ратифікованим міжнародним договорам і угодам;

б)       їх невідповідності конституції або чинним законам;

в)       що їх прийняття не входить до компетенції ради;

г)       що наслідком їх прийняття буде неузгоджене скорочення надходжень або виникнення чи збільшення видатків з бюджету.

Стаття 81.

1.     Депутати, голова, заступник голови районної ради, голова та
заступники голови райдержадміністрації до початку дебатів і в ході їх
можуть поставити преюдиційне або відкладальне питання щодо
обговорюваного питання порядку денного, документа, рішення,
пропонуючи не розглядати його взагалі або відкласти його розгляд чи
прийняття остаточного рішення з нього до настання певних обставин
чи здійснення певних дій.

2.     Рішення з преюдиційних і відкладальних питань приймаються
більшістю голосів депутатів від їх фактичної кількості.

Стаття 82.

1. Розгляд і прийняття рішень щодо питання про неприйнятність преюдиційного чи відкладеного питання здійснюється відразу після їх внесення, дебати проводяться за скороченою процедурою.

Стаття 83.

1. В будь-який час може бути внесено пропозицію про відхилення документа, вилучення його структурної частини або пропозиції про неприйнятність, преюдиціальне чи відкладальне питання.

Стаття 84.

1. Якщо питання про неприйнятність або преюдиційне питання пов'язане з тим, що обговорювана пропозиція, документи можуть бути прийняті лише після прийняття рішень референдумом, або що вони суперечать Конституції України та чинному законодавству, районна рада більшістю голосів від фактичної кількості може прийняти рішення про доцільність продовження їх розгляду, але без голосування і без введення акту в дію.

Стаття 85.

1. У випадку, коли голова, заступник голови райдержадміністрації, підтримують питання про неприйнятність, рада може прийняти рішення про внесення відповідних змін чи доповнень до цього рішення.

2.13. Порядок голосування пропозицій.

Стаття 86.

1. Обговорення і проведення голосування з різних питань і пропозицій
проводиться для того, щоб виявити дійсне волевиявлення більшості
депутатів.

2. Голосування не відокремлюється в часі від оголошення головуючим на
засіданні пропозицій.

Стаття 87.

1.  На голосування ставляться всі поправки і пропозиції, що надійшли на засідання і не були відхилені .

2.  Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи
поправки, якщо текст сформульований не чітко, або не стосується
обговореного питання, чи суперечить раніше прийнятим рішенням.

Стаття 88.

1.  Вибір пропозиції, прийнятої для подальшого розгляду, здійснюється
відповідно більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

2.  Висунуті щодо пропозицій питання про неприйнятність, преюдиційні, відкладальні питання ставляться на голосування в цій послідовності, але до голосування щодо пропозиції в цілому.

3.  Якщо серед кількох альтернативних пропозицій є пропозиція, внесена
президією ради, вона ставиться на голосування першою.

Стаття 89.

1. Прийняття рішення при голосуванні пропозицій, поправок по частинах здійснюється тією ж більшістю голосів депутатів, що й під час прийняття її в цілому.

Стаття 90.

1. Внесена до пропозиції поправка ставиться на голосування раніше від

самої пропозиції.

Стаття 91.

1. У ході розгляду пропозицій і поправок, що стосується цих пропозицій, можуть вноситися пропозиції про вилучення їх в цілому або їх частин. Рішення про вилучення приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

Стаття 92.

1.     Тексти пропозицій чи поправок, що будуть ставитись на голосування
повинні оголошуватися: при цьому називається ініціатор внесення
тексту або той, хто вніс його за своєю підтримкою.

2.     Перед голосуванням з кількох пропозицій або поправок, головуючий
на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх
змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції
окремо.

3.     Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його
повні результати і прийняте рішення.

2.14. Дисципліна і етика пленарних засідань.

Стаття 93.

1.     На засіданні ради депутат не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити депутата про недопустимість таких висловлювань, в разі повторного порушення - позбавити його права виступу.

2.     Якщо депутат перевищує час, відведений для виступу, або
висловлюється з не обговорюваного питання, головуючий на засіданні
після двох попереджень позбавляє його слова.

Стаття 94.

1. Якщо депутат вважає, що виступаючий, або головуючий на засіданні не правильно тлумачать його слова і дії, він може звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень.

Стаття 95.

1.     Під час засідання ради депутати не повинні заважати виступаючим і слухачам діями, які перешкоджають виступу.

Стаття 96.

1. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку.

Стаття 97.

1.       У разі грубого порушення дисципліни або створення перешкод у
проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву
або закрити засідання.

2.       Якщо під час засідання ради у приміщенні ради депутат вчинить дії,
що містять ознаки злочину, дебати зупиняються. Головуючий
повідомляє про факт, що відбувся, закриває засідання і звертається до
прокурора з проханням вжити заходів впливу.

2.15. Протокол засідання.

Стаття 98.

1.     Засідання ради протоколюються. Ведення протоколу засідання
здійснює секретаріат ради. Протокол засідання ради підписується
головуючим на засіданні.

2.     У протоколі засідання ради зазначається: дата, час і місце засідання,
кількість депутатів, присутніх на засіданні, питання порядку денного
внесенні на розгляд; назви документів, поширених серед депутатів для
цього засідання; прізвище головуючого на засіданні і виступаючих; всі
внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення;
повні результати голосування і прийняті рішення.

3.     Засідання ради записуються на магнітну стрічку, яка зберігається в
секретаріаті протягом року.

Стаття 99.

1. До порядку засідання ради додається:

-           інформація про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів;

-           інформація про реєстрацію запрошених;

-           результати поіменного та таємного голосування;

-           повні результати голосування;

-           висновки комісій ради з питань, які розглядаються на засіданні;

-           тексти не виголошених виступів депутатів;

-           окремі думки депутатів щодо прийнятих радою рішень.

Стаття 100.

1.     Протокол засідання ради є офіційним документом пленарних засідань,
що підтверджує процес обговорення і прийняття рішення радою.

2.     Протоколи засідань ради надаються депутатам ради для ознайомлення з відома керуючого справами ради.

 

3. Депутати, посадові особи і органи районної ради.

3.1. Депутати районної ради.

Стаття 101.

1. Порядок організації діяльності депутата у раді та її органах визначається Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих" та іншими законами України, цим Регламентом.

Стаття 102.

1. Депутату районної ради видаються посвідчення депутата та нагрудний знак.

Стаття 103.

До діяльності депутата під час сесійного періоду належить

- участь у роботі сесій ради;

-         участь у засіданнях постійних комісій ради, до складу яких обрано
депутата;

-         виконання доручень ради та її органів;

-         робота над документами ради та виконання депутатських повноважень;

-         робота у виборчому окрузі.

Стаття 104.

1.     Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради, її
органів є підставою для звільнення депутата від виконання службових
обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за місцем
основної роботи.

2.     Рішення про відрядження депутата (за його згодою) для виконання
депутатських повноважень та доручень ради приймають: районна рада,
голова, заступник голови, президія ради, комісія ради, до складу якої
обрано депутата.

3.     Депутат зобов'язаний зареєструватися і бути присутнім на засіданнях
ради та її органів, до яких його обрано. Депутат має робити копії, знайомитися з будь-якими офіційними документами, що стосуються діяльності місцевої ради, керуючись п.10ст.49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

4.     Відсутність депутата на засіданнях ради допускається лише з поважних
причин.

5.     Після закінчення сесії ради за поданням секретаріату ради в районному
часописі "Бойківська думка" публікується інформація про відсутність
депутатів на сесії без поважних і невідомих причин.

Стаття 105.

1. У разі пропуску депутатом без поважних причин протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії рада може ініціювати пропозицію про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Стаття 106.

1. Районна рада розглядає питання про дострокове припинення повноважень депутата у випадках:

-         подання ним заяви про складання повноважень;

-         відкликання його виборцями;

-         набрання щодо нього законної сили обвинувальним судовим вироком;

-         у зв'язку з обранням його депутатом іншої ради;

-         визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

-         втрати ним громадянства України або його виїзду на постійне
проживання в іншу місцевість.

2.  Про дострокове припинення повноважень депутата > рада приймає
рішення і доручає районній територіальній виборчій комісії провести
вибори депутата замість вибулого.

3.  Районна рада не переглядає прийняте нею рішення про дострокове припинення повноважень депутата.

4. Депутат, який бажає достроково скласти депутатські повноваження, звертається особисто до ради. У заяві депутат викладає мотиви прийнятого ним рішення. Заява депутата про складення ним повноважень не може відкликатись.

3.2. Депутатські групи.

Стаття 107.

1.    Депутати можуть добровільно об'єднуватись у депутатські групи
(фракції) за умови, що до складу кожної з них входить не менше, ніж 5
депутатів районної ради. Депутатські групи, сформовані на основі партійної належності депутатів, називаються фракціями. До складу депутатської фракції можуть входити й позапартійні депутати, та депутати інших партій які підтримують програмні документи відповідної партії. Депутатські групи, сформовані на позапартійній основі, об'єднують депутатів, які поділяють однакові погляди з питань державного і соціально - економічного розвитку.

2.    Депутатські групи (фракції) не можуть утворюватись для захисту
приватних, комерційних, місцевих та релігійних інтересів.

3.    Жоден з депутатів не може входити до складу більш, як однієї
зареєстрованої депутатської групи (фракції).

4.  Депутатські групи (фракції) утворюються радою нового скликання.

Стаття 108.

1.      Кожна депутатська група (фракція) реєструється районної радою за
поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається
підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про
створення депутатської групи із зазначенням її назви, мети чи завдання персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

2.      Голова районної ради після реєстрації депутатської групи(фракції)
інформує на пленарному засіданні депутатів про створення такої групи
(фракції) її кількісний склад та уповноважених представників. Список членів депутатської групи (фракції) після її реєстрації поширюється серед депутатів, заноситься до протоколу засідання.

3.        Депутати, які не ввійшли до жодної з депутатських груп можуть формувати одну змішану депутатську групу.

4.        У разі, коли склад депутатської групи (фракції) скорочується нижче
встановленої кількості, вона після 15 днів оголошується головою
районної ради розпущеною

Стаття 109.

1.     Депутатські групи (фракції) проводять свої засідання відкрито, гласно,
в приміщеннях ради. Але за їх рішенням можуть проводитися закриті засідання.

2.     Депутатські групи (фракції) мають право на пропорційне
представництво в усіх органах ради..

3.     Депутатська група (фракція) з ініціативи якої розглядається питання має право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного.

4.     Жодна депутатська група (фракція) не має права виступати від імені
ради.

5.     Депутатські групи (фракції) і їх члени мають і інші права, передбачені
Конституцією України, Законами України та цим Регламентом.

6.     Фракції (групи) можуть формувати більшість в раді чи опозицію.

Стаття 110.

1. Про перехід в більшість чи в опозицію чи вихід з них депутат або депутатська група (фракція) робить заяву на засіданні ради.

Стаття 111.

1. За зверненням уповноваженого представника депутатської групи (фракції) секретаріат ради поширює серед депутатів підготовлені нею матеріали, як офіційні документи.

Стаття 112.

1. Голова районної ради забезпечує зареєстровані депутатські групи (фракції) приміщеннями на час проведень засідань.

3.3. Голова районної ради.

Стаття 113.

1.     Голова районної ради обирається Сколівською районною радою з
числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним
голосуванням.

2.     Голова районної ради виконує свої обов'язки до обрання голови
районної ради нового скликання, крім випадків дострокового
припинення повноважень голови ради відповідно до Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні".

3.     Голова ради працює в раді на постійній основі, не може мати іншого
представницького мандату, суміщати свою службову діяльність з
іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

4.     У своїй діяльності голова районної ради є підзвітним раді і може бути
звільнений з посади радою, якщо за його звільненням проголосувало не менше, як дві третини депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування.

5.     Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради.

Стаття 114.

1. Голова районної ради:

а)   скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома
населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання,
які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;

б)  забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд,
доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх
виконанням;

в)   представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника
голови ради, вносить на затвердження ради пропозиції щодо
структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на утримання;

г)   вносить раді пропозиції щодо утримання і обрання постійних комісій
ради;

д)  координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення,
сприяє організації виконання їх рекомендацій;

є) організовує відповідно до законодавства проведення референдумів та

виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

е) організовуй роботу президії ради;

ж)    призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних
підрозділів виконавчого апарату ради;

з)   здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

и) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її

виконавчого апарату;

і) підписує рішення ради, протоколи сесій ради; ї) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян, веде особистий прийом громадян;

й) забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;

к) за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів;

л) представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

м) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а

на вимогу не менше, як третини депутатів у визначений радою термін;

н) вирішує інші питання, доручені йому радою.

2. Голова районної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

3.4. Заступник голови районної ради.

Стаття 115.

1.     Заступник голови районної ради обирається відповідною радою у межах строку її повноважень за пропозицією голови районної ради з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата цієї ради , крім випадків дострокового припинення його повноважень.

2.     Рішенням районної ради заступник голови районної ради вважається обраним, якщо за нього проголосувало більшість депутатів від загального складу ради.

3.     Заступник голови районної ради може бути достроково звільнений з
посади за рішенням ради, яке приймається шляхом таємного голосування, якщо за його звільнення проголосувало не менше, як 2/3 депутатів від загального складу ради. Питання про його звільнення може бути внесене на розгляд ради на вимогу не менше, як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

4.     Заступник голови ради в разі відсутності голови ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин здійснює повноваження голови Сколівської районної ради.

5.     Заступник голови районної ради працює у раді на постійній основі, на нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою, встановлені законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" для голови ради.

3.5. Президія районної ради.

Стаття 116.

1.      Президія районної ради утворюється радою на весь строк повноважень ради і є підзвітним раді дорадчим органом.

2.     Президія ради попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Може приймати рішення, які носять дорадчий характер.

3.     До складу президії ради входять голова ради, заступник голови ради, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.

4.     Президія ради діє на основі Положення про неї, що затверджується радою.

 

3.6. Постійні та тимчасові комісії ради.

Стаття 117.

1. Повноваження постійних комісій ради визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Положенням про постійні комісії, яке затверджується радою.

Стаття 118.

1.     Рада утворює і обирає постійні комісії у складі голови і членів комісії. Кількісний склад кожної комісії визначається радою. Депутат може бути членом однієї постійної комісії.

2.     До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради, заступник голови районної ради.

3.     Про утворення постійних комісій та обрання постійних комісій в складі голови і її членів рада приймає відповідні рішення.

Стаття 119.

1.     Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

2.     Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняється з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи комісії.

3.7. Виконавчий апарат Сколівської районної ради.

Стаття 120.

1.         Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами та цим Регламентом.

2.         Виконавчий апарат районної ради здійснює організаційне правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

3.         Виконавчий апарат ради утворюється радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням голови районної ради.

4.         Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова районної ради.

4. Депутатські запити і депутатські запитання.

Стаття 121.

1. Депутат районної ради має право звернутися з запитом до керівників ради та її органів, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території району.

Стаття 122.

1.     Депутатський запит - це заявлена попередньо або на пленарному засіданні районної ради вимога депутата дати офіційне роз'яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання ради.

2.     Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів, у письмовій або усній формі. Запит може обговорюватись і щодо нього можуть прийматись рішення.

3.     Голова ради доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи.

4.     Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані дати усну або письмову відповідь.

5.     Облік і контроль за розглядом депутатських запитів здійснює виконавчий апарат ради.

Стаття 123.

1.     Офіційна письмова відповідь на депутатський запит повинна надійти не пізніше, як у 20-ти денний або в інший термін, встановлений радою.

2.     За результатами обговорення депутатського запиту/ на засіданні рада, приймає рішення.

Стаття 124.

1. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з різних проблем. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

5. Взаємодія районної ради з районною державною адміністрацією.

Стаття 125.

1. У разі розгляду райдержадміністрацією питань, які зачіпають інтереси місцевого самоврядування, вона повинна повідомити про це районну раду.

Стаття 126.

1. Органи та посадові особи районної ради мають право звернутися до суду з позовом про визнання нечинними актів райдержадміністрації та інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад, повноваження органів та посадових осіб районної ради.

Стаття 127.

1. Районна державна адміністрація є підзвітною районній раді у виконанні програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, підзвітна і підконтрольна у частині повноважень, делегованих їй районною радою, а також у виконанні рішень ради з цих питань.

Стаття 128.

1. Районна рада може шляхом таємного голосування висловити недовіру

голові районної держадміністрації.

Стаття 129.

1. Рішення органів та посадових осіб районної ради з мотивів їх невідповідності Конституції або Законам України, може бути оскаржено в суді.

6. Відповідальність органів та посадових осіб районної ради.

Стаття 130.

1. Районна рада, її органи, посадові особи несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальними громадами, державою, юридичними і фізичними особами.

Стаття 131.

1. Районна рада періодично, але не менше, як два рази на рік, інформує населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, районного бюджету, з інших питань місцевого значення, звітує перед територіальними громадами про свою діяльність.

7. Дострокове припинення повноважень районної ради.

Стаття 132.

1.     Повноваження районної ради можуть бути припинені достроково, якщо рада своїми діями порушує Конституцію України і законодавство,
конституційні права і свободи громадян, ігноруючи при цьому законні
вимоги компетентних органів про приведення своїх рішень у
відповідності із законом.

2.     Повноваження ради припиняється достроково також у випадках, якщо
сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені
Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", або рада не
вирішує питання, віднесених до її видання.

Питання про дострокове припинення повноважень (розпуск) ради
вирішується відповідно до чинного законодавства.

РЕГЛАМЕНТ

СКОЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

1.Загальні положення 

Стаття 1.

1.     Сколівська районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міста у межах повноважень, визначених Конституцією України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами, а також повноважень переданих їй сільськими селищними та міською радами.

2.     Загальний склад ради становить 68 депутатів, які обрані населенням Сколівського району (на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування), за мажоритарною системою та виборчими списками від організацій політичних партій.

3.     Районна рада вважається повноважною за умови обрання не менше як двох третин депутатів від загального складу ради.

4.     Строк повноважень ради - 4 роки.

5.     Депутати районної ради представляють інтереси всіх територіальних громад.

Стаття 2.

1. Регламент має силу нормативного акту, що визначає порядок скликання, підготовки і проведення сесій Сколівської районної ради, формування її органів. При необхідності в регламент вносяться зміни шляхом включення даного питання в порядок денний пленарних засідань за поданням голови районної ради, президії ради, постійних комісій, депутатських груп(фракцій), депутатів.

Стаття 3.

1. Безперервність і ефективність діяльності районної ради забезпечується через роботу сесій, голови та заступника голови районної ради, виконавчого апарату ради, комісій та фракцій (груп).

Стаття 4.

1.    Районна рада затверджує за пропозицією голови ради структуру, чисельність виконавчого апарату ради, витрат на утримання ради та її виконавчого апарату.

Стаття 5.

1.     Районна рада, в межах своїх повноважень, приймає нормативні та інші
акти у формі рішень, здійснює контроль за їх виконанням.

2.     Рішення районної ради, прийняті в межах наданих їй повноважень є обов'язковими для виконання всіма розташованими на території Сколівського району органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які проживають на території району.

Стаття 6.

1. Засідання районної ради, її президії, постійних комісій є гласними, за винятками, передбаченими Регламентом.

2.     Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті.

3.     Гласність роботи ради забезпечується друком її рішень в районному часописі "Бойківська думка" і інших засобах масової інформації. Обсяг друку визначається радою.

4.     Представники районного часопису акредитуються при її секретаріаті. Секретаріат сесії надає акредитованим представникам часопису матеріали, які поширюються серед депутатів, за винятком тих, щодо нерозголошення чи ненадання яких прийнято в установленому порядку відповідне рішення.

5. В разі порушення представниками ЗМІ законодавства про інформацію або цього Регламенту його акредитація може бути припинена за рішенням ради.

Стаття 7.

1.     На засіданнях ради та її органів можуть бути присутні за запрошенням гості та посадові особи, а також представники громадських організацій та політичних партій.

2.     Голова ради або за його дорученням інші посадові особи можуть запросити державних службовців, фахівців на засідання ради, де розглядається питання, що стосується їхньої предметної діяльності.

3.     Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням і викликом та оголошує перелік питань, по яких їх запрошено. Запрошені особи зобов’язані з’явитися на засідання ради.

Стаття 8.

1.        За окремим рішенням ради можуть проводитися закриті пленарні засідання.

2.        На закритому засіданні ради мають право бути присутніми особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.

3.        Рада, після скорочених дебатів, наприкінці закритого засідання, приймає рішення щодо публікацій, поширення протоколу, стенографічного звіту та інших матеріалів цього засідання.

Стаття 9.

1. Особи, які не є депутатами і присутні на засіданнях ради та її органів, зобов'язані дотримуватись встановленого порядку ведення засідання, без дозволу головуючого не мають права висловлювати свою думку до того, що відбувається на засіданні. При порушенні даної норми за рішенням сесії вони можуть бути позбавлені права присутності на засіданні.

Стаття 10.

1. Діяльність районної ради, її органів здійснюється згідно з планом роботи, який розробляється з врахуванням пропозицій голови районної ради, президії ради, постійних комісій, депутатів та фракцій (груп).

Стаття 11.

1. Регламент районної ради затверджується районною радою. Затвердження змін і доповнення до регламенту здійснюється за поданням голови районної ради, президії ради, постійних комісій, фракцій (груп) в порядку, встановленому Регламентом.

 

 

2. Сесія Сколівської районної ради.

2.1. Сесія районної ради. 

Стаття 12.

1.   Сесія ради є основною організаційно-правовою формою діяльності ради. Вона складається з пленарних засідань ради, засідань постійних комісій, а також засідань інших комісій, створених радою.

Стаття 13.

1. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу в

квартал.

Стаття 14.

1. Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання. При відкритті сесії і після її закриття виконується державний Гімн України.

Стаття 15.

1. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь

більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 16.

1.     Реєстрація депутатів проводиться перед кожним пленарним засіданням з пред'явленням посвідчення і за особистим підписом депутата.

2.     Реєстрація проводиться на початку ранкового засідання .

3.     В разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий переносить проведення пленарного засідання на інший час.

 

2.2. Порядок проведення першої сесії новообраної ради. 

Стаття 17.

1.   Перша сесія новообраної ради скликається районною територіальною виборчою комісією не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів районної ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради.

Стаття 18.

1. Першу сесію районної ради відкриває голова районної територіальної виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів. Рада приймає інформацію до відома.

Стаття 19.

1. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради.

2.3. Чергові сесії (позачергові сесії).

Стаття 20.

1.     Сесії скликаються головою районної ради.

2. У разі неможливості скликання головою ради сесії, сесія скликається заступником голови районної ради за погодженням з президією.

3. У разі, якщо голова або заступник голови районної ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менше як однієї третини депутатів від загальної складу ради чи голови Сколівської районної державної адміністрації, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або однією із постійних депутатських комісій ради.

Стаття 21.

1.   Рішення про скликання чергової сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, у виняткових випадках - не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання і місця проведення.

2.   Про місце і час проведення засідань ради та питань, які передбачається внести на розгляд ради, депутатам повідомляється виконавчим апаратом ради через районний часопис "Бойківська думка", індивідуально, а також через сільські ради за місцем проживання.

3.   Позачергові сесії скликаються за ініціативою голови ради, не менше як однієї третини депутатів від загального складу районної ради, постійною комісією ради чи головою Сколівської районної державної адміністрації. Пропозиції про скликання позачергової сесії районної ради, підписані ініціаторами, подаються президії ради з зазначенням питань і, за звичайних обставин, з проектами документів, розгляд яких пропонується; при цьому підпис депутата не може бути відкликано.

4.   Позачергова сесія районної ради за звичайних обставин скликається не пізніше як у 10-денний термін після надходження пропозиції про її скликання. Про позачергову сесію повідомляється відповідно до правил, зазначених в ст. 21 цього Регламенту.

5.   Документи позачергової сесії районної ради видаються депутатом при їх реєстрації.

2.4. Робочі органи сесії 

Стаття 22.

1. Робочими органами сесії є лічильна, редакційна комісія, секретаріат сесії, що обираються з числа депутатів та виконавчого апарату ради.

Стаття 23.

1. Лічильна комісія:

-         обирає голову комісії;

-         підраховує голоси при голосуванні;

-         голова лічильної комісії повідомляє про результати голосування.

2. Редакційна комісія:

-   реєструє, узагальнює і подає головуючому поправки і пропозиції до проектів рішень ради, після їх голосування оформляє остаточну редакцію прийнятого рішення та підписує членами комісії не пізніше наступного дня після пленарного засідання.

В роботі редакційної комісії беруть участь автори проекту рішення

3. Секретаріат сесії:

-         реєструє і подає головуючому пропозиції депутатів;

-         складає список бажаючих виступити і передає його головуючому;

-   виконує інші доручення ради.

Стаття 24.

1. Виконавчий апарат ради:

-         за дорученням голови районної ради здійснює організаційно-технічні заходи по підготовці і проведенню сесій;

-         проводить реєстрацію документів;

-         організовує ведення протоколу засідання;

-         реєструє депутатські запити, організовує розгляд та контроль за зверненнями громадян;

-         відповідає за друкування прийнятих рішень ради;

-         виконує інші доручення ради;

-         повідомляє депутатів і доводить до відома населення про час і місце проведення сесії ради, а також питання які вносяться на розгляд ради та прийнятті по них рішення.

 

2.5. Підготовка питань на розгляд сесії ради. 

Стаття 25.

1. Підготовку питань на розгляд сесії ради організовує керуючий справами районної ради.

2. Винесенню питання на розгляд пленарного засідання ради передує його підготовка у відповідних постійних комісіях ради фракціях (групах при бажанні) та президії ради.

3. Основою для формування порядку денного наступної сесії є перспективний план роботи ради, який формується на підставі пропозицій депутатів, постійних комісій, груп(фракцій) та затверджується президією ради.

Стаття 26

1. Право вносити пропозиції про розгляд питання на сесії ради мають голова районної ради, депутати, постійні комісії, фракції (групи) а також голова районної державної адміністрації, який може бути присутній на пленарному засіданні.

Стаття 27.

1.      Проект рішення, що виноситься на розгляд ради повинен мати такі реквізити:

-       на бланку рішення районної ради в правому верхньому куті “Проект", лівій стороні бланку - назва рішення, нижче текст проекту рішення із зазначенням виконавців, термін виконання.

2.      проект рішення повинен складатися з таких частин:

-         мотивуючої;

-         вирішальної;

-         заключної.

3.      До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки.

4.      Проект рішення повинен мати погоджувальні підписи (візи):

-         автора проекту, відповідної галузевої постійної комісії, головного спеціаліста з питань юридичного забезпечення районної ради для погодження його відповідності чинному законодавству.

 

5.      Віза включає в себе назву посади візуючого, розшифровка підпису, дату візування. Візи проставляються на останньому аркуші проекту рішення, на зворотній стороні: зліва - назва посади, справа - підпис, внизу - дата.

6.      Візування проекту рішення є обов'язковими.

7.      Текст проекту рішення друкується через півтора міжрядкового інтервалу. З обох сторін аркуша залишаються вільні поля. Ліве поле -35мм, праве - не менш ніж 8мм, верхнє поле повинно мати 20мм і нижче - не менше, ніж 19мм. Другий і наступний аркуші нумеруються.

Стаття 28.

1.               Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення покладається на ініціаторів проекту, секретаріат ради.

Стаття 29.

1. Оригінали проектів рішень ради подаються керуючому справами районної ради за 10 днів до відкриття сесії.

Стаття 30.

1.               Проекти рішень, інші матеріали з питань, що виносяться на розгляд ради, подаються виконавчим апаратом ради в постійні комісії не пізніше як за 7 днів та доводяться до відома депутатів не пізніше ніж за 3 дні до відкриття сесії.

Стаття 31.

1. Друкування та розмноження проектів рішень та інших матеріалів сесії проводиться з примірника, підготовленого відповідно до вимог Регламенту.

Стаття 32.

1. На початку сесії виділяються 30 хвилин для виступів бажаючих депутатів про проблеми, які виникли в міжсесійний період.

2.6. Порядок денний сесії ради. 

Стаття 33.

1.     Порядок денний чергової сесії ради визначає питання, які вносяться на розгляд пленарних засідань ради.

2.     До порядку денного сесії президією ради включаються лише ті питання, документи з яких підготовлені відповідно до вимог цього Регламенту.

3.     Відповідні постійні комісії ради, фракції, групи подають президії ради свої висновки і пропозиції.

Стаття 34.

1.     Проекти порядку денного сесії ради готуються президією ради, повідомляються депутатам не пізніше, як за 7 днів до відкриття чергової сесії.

2.     До проекту порядку денного чергової сесії включаються питання передбачені планом роботи, звіти постійних комісій ради, керівників органів, які утворює, обирає і призначає рада, звіти районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного розвитку, районного бюджету, виконання рішень ради та повноважень, делегованих їй радою.

3.     Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту денного сесії подаються керівнику секретаріату із супровідною запискою і проектом рішення.

Стаття 35.

1.         Проекти порядку денного сесії обговорюються і затверджуються більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

2.         Рішення про включення та виключення питання до ще незатвердженого в цілому порядку денного сесії приймається, якщо за нього проголосувало не менше третини депутатів від їх фактичної кількості.

3.         Рішення більшістю голосів від фактичної кількості приймаються лише з процедурних питань та з питань, які потребують негайного вирішення.

4.         Фактичною є та кількість депутатів, яка бере участь в роботі сесії ради на момент прийняття відповідного рішення.

5.         Питання які потребують негайного вирішення, включаються в порядок денний за рішенням більшості складу депутатів під час розгляду порядку денного

Стаття 36.

1. Питання порядку денного сесії можуть розглядатись в іншій послідовності, ніж передбачено.

Стаття 37.

1. До порядку денного кожного пленарного засідання без голосування включається питання "Про причини відсутності депутатів" і розгляд здійснюється згідно з Регламентом.

2.7. Пленарні засідання ради. 

Стаття 38.

1.      Пленарним засіданням вважається засідання ради, яке проводиться з дотриманням Статті 15-16 Регламенту.

2.      Виключно на пленарних засіданнях районної ради вирішуються питання:

-         обрання голови ради, заступника голови ради, звільнення їх з посади;

-         утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій ради, зміна їх складу, обрання голів комісій;

-         утворення президії районної ради, затвердження положень про неї;

-         затвердження за пропозицією голови районної ради структури, чисельності апарату ради, витрат на утримання ради та їх апарату;

-         затвердження Регламенту ради;

-         затвердження плану роботи ради, заслуховування звіту про його виконання;

-         призначення і звільнення редактора районного часопису "Бойківська думка";

-         заслуховування звітів постійних комісій, керівників органів, які рада утворює, обирає та призначає;

-         розгляд запитів депутатів, прийняття рішення по них;

-         прийняття рішень щодо дострокового припинення складу ради;

-         прийняття за пропозицією територіальних громад рішення щодо проведення консультативного опитування з питань, які стосуються їх спільних інтересів;

-         здійснення відповідно до закону повноважень щодо організації проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів державної влади і місцевого самоврядування;

-         затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки району;

-         прийняття рішень щодо об'єднання в асоціації, вступ до асоціації та інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід з них;

-         затвердження програм соціально-економічного розвитку району цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання; затвердження районного бюджету, внесення змін до нього, затвердження звітів про його виконання;

-         вирішення за дорученням рад питання про продаж, передачу в оренду або під заставу об'єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районної ради;

-         вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста, що перебувають в управлінні районною владою, призначення і звільнення їх керівників;

-         вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

-         вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів районного значення, а також про скасування такого дозволу;

-         встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначених для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання;

-         прийняття рішень про організацію території і об'єктів природного заповідного фонду місцевого значення, що підлягають особливій охороні;

-         внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або культури, які охороняються законом;

-         прийняття за пропозицією відповідних сільських, селищних, міської рад рішень, пов'язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, зміною у статусі цих зон;

-         прийняття рішень щодо делегування районній державній адміністрації окремих повноважень районної ради;

-         прийняття рішень щодо делегування районній державній адміністрації окремих повноважень районної ради;

-         заслуховування звітів голови Сколівської райдержадміністрації його заступників, керівників відділів та управлінь про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення райдержадміністрацією делегованих їй радою повноважень;

-         прийняття рішення про недовіру голові РДА;

-         прийняття рішення про звернення до суду щодо визнання незаконними атів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів;

-         затвердження відповідно до чинного законодавства правил забудови і благоустрою населених пунктів району;

-         прийняття у межах, що визначаються законами, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, які передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність;

-         прийняття рішень про віднесення лісів до категорії захищеності, а також про поділ лісів за розрядами такс у випадках і порядку, передбачених законом.

3. Районна рада може розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях й інші питання, віднесення до її відання законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами.

Стаття 39.

1. Ранкові пленарні засідання починаються в 11- годині і закінчуються о

13-годині, вечірні проходять з 14 - до 17 - години.

Стаття 40.

1.Засідання ради може бути продовжене понад визначений робочий час.

Стаття 41.

1. Оголошення про перерву в роботі сесії робить головуючий і повідомляє про початок наступного засідання.

2.8. Ведення пленарних засідань. 

Стаття 42.

1. Засідання ради проводяться згідно з порядком, передбаченим Регламентом.

Стаття 43.

1. Рішення ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання ради, за винятком випадків, передбачених Регламентом. У разі порушення цієї вимоги, прийняті рішення є недійсними.

Стаття 44.

1. Засідання ради відкриває, веде і закриває голова районної ради.

2.  У випадках передбачених ст. 20 Регламенту ці функції може здійснювати заступник голови районної ради.

Стаття 45.

1. Головуючий на пленарному засіданні ради:

-         відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданні ради;

-         повідомляє раду про кількість депутатів, про яких відомо, що вони відсутні з поважних причин;

-         вносить на обговорення проекти рішень, інші документи, оголошує їх повну назву та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії;

-         організовує розгляд питань порядку денного;

-         оголошує списки осіб, які записалися для виступу;

-         надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного оратора;

-         ставить запитання;

-         поза чергою ставить на голосування всі пропозиції щодо процедури, порядку ведення засідання;

-         створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

-         проводить голосування, оголошує його результати;

-         забезпечує дотримання Регламенту всіма присутніми в залі;

-         оголошує записки, які надійшли на його ім'я;

-         робить офіційні повідомлення;

-         вживає заходів до підтримання порядку на сесії;

-         позбавляє слова особу, яка без дозволу головуючого взяла слово для виступу;

-         здійснює інші повноваження, що визначені у Регламенті.

Стаття 46.

1. Головуючий на засіданні утримується від коментарів виступу депутатів, крім випадків, передбачених Регламентом.

Стаття 47.

1. Головуючий на засіданні у першочерговому порядку має право вносити пропозиції з процедурних питань ведення сесії, якщо висуваються інші пропозиції, вони ставляться на голосування в порядку надходження.

Стаття 48.

1.       Головуючий на засіданні на свій розсуд може оголосити проведення рейтингового голосування з тої чи іншої пропозиції.

2.       Рейтингове голосування проводиться без дебатів і здійснюється підняттям руки, при цьому підрахунок голосів не проводиться, про прийняття
рішення не оголошується.

3.       Головуючий на засіданні, голова ради, його заступник, керівник
секретаріату в рейтинговому голосуванні участі не беруть.

Стаття 49.

1.   Якщо пленарне засідання сесії стає на керованим і головуючий на засіданні позбавлений можливості організувати роботу пленарного засідання, він має право оголосити перерву на 30 хв.

Стаття 50.

1.        Перехід до розгляду питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні.

Стаття 51.

1. На засіданні ради виступаючому забороняється вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних і насильних дій, перевищувати встановлений регламентом час, висловлюватись з не обговорюваного питання.

Стаття 52.

1. Головуючий на засіданні на вимогу депутатів, з залученням лічильної комісії. проводить перевірку кількості депутатів, присутніх на засіданні, якщо голосування не може проводитись у зв'язку з відсутністю необхідної кількості депутатів, закриває його або переходить до розгляду питань, які не вимагають прийняття рішень.

2.9. Організація розгляду питань. 

Стаття 53.

1. Обговорення питань на засіданні ради включає:

-         доповідь, запитання доповідачу і відповіді до них;

-         співдоповіді (при необхідності), запитання і відповіді на них;

-         виступ ініціатора внесення обговорюваної пропозиції;

-         виступи депутатів з обґрунтуванням питання;

-         внесення, обговорення і прийняття рішення щодо преюдиційних і
відкладальних питань та питань про несприйнятливість, якщо такі є;

-         виступи по одному представнику від постійних комісій;

-         виступи представників кожної зареєстрованої депутатської фракції (групи);

-         виступи депутатів;

-         оголошення головуючим на засіданні про припинення обговорення;

-         заключне слово доповідачів і співдоповідачів;

-         уточнення і оголошення головуючим пропозицій, які надійшли;

-         виступи з мотивів голосування;

-         голосування за проект рішення.

2. Якщо список бажаючих виступити вичерпано, а також у випадку
закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий оголошує
припинення обговорення, ставить на голосування питання про його
продовження.

Стаття 54.

1. Тексти виступів депутатів, які записалися для виступів, але не мали змоги проголосити їх у зв'язку з припиненням дебатів, на прохання депутатів повинні бути включені до стенографічного звіту засідання.

Стаття 55.

1.     Час для доповідей на пленарному засіданні ради надається в межах 20
хвилин, для співдоповідей - 15 хвилин. Для відповідей на запитання
депутатів доповідачам - до 15 хвилин. Для виступів в обговоренні - до
5 хвилин. Повторні виступи депутатів не допускаються, крім
заключного слова доповідача і співдоповідача, та у випадках передбачених ст.57 цього регламенту.

2.     На прохання депутата час для виступу на засіданні може бути
збільшений, якщо радою з цього питання прийнято процедурне
рішення.

3.     Для виступів щодо мотивів голосування - до 1 хвилини. Для інформації і заключного слова - до 5 хвилин.

4. Тривалість обговорення одного питання порядку денного не повинна

перевищувати двох годин.

Стаття 56.

1. Процедурними є питання, які стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради. Вони не обговорюються в постійних комісіях. Рішення приймається більшістю голосів депутатів зареєстрованих на пленарному засіданні.

Стаття 57.

1. З одного питання депутат може мати виступ у обговоренні і задати доповідачу питання. Право на повторний виступ мають голова, заступник голови районної ради, голови постійних комісій, керівники депутатських груп (фракцій).

Стаття 58.

1.Виступаючим на пленарних засіданнях ради надається час для виступів відповідно до затвердженого розпорядку роботи. Виступ промовця не переривається.

Стаття 59.

1.Голові та заступникам голови РДА може бути надане право брати слово для виступу з обговорюваного питання, якщо воно стосується обговорюваного питання.

Стаття 60.

1.               Після припинення обговорення або після закінчення часу, відведеного для виступів з цього питання, обговорення може відкриватися знову тільки за рішенням ради.

Стаття 61.

1. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться усно або

письмово, формулюються коротко і чітко.

Стаття 62.

1. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення з нього не може перериватися розглядом інших питань порядку денного.

Стаття 63.

1.     Під час обговорення будь-якого питання, але до початку виступів з
мотивів голосування щодо нього, депутат може внести мотивовану
пропозицію про перерву засідання.

2.     Після перерви і відкриття наступного засідання продовжується розгляд
того ж питання, якщо його не було завершено.

Стаття 64.

1. За мотивованим зверненням двох або більше уповноважених представників зареєстрованих депутатських фракцій (груп) головуючий на засіданні може оголосити перерву засідання на 30 хвилин.

2.10. Прийняття рішень.

Стаття 65.

1. Рішення районної ради з будь-якого питання приймаються на її пленарному засіданні після їх обговорення.

2.       Рішення ради може прийматися без обговорення, якщо жоден депутат
не заперечує на пленарному засіданні проти нього.

3.        Голосування здійснюються депутатами особисто в залі засідань ради.

4.       Зауваження, поправки, доповнення до проекту рішень подаються
письмово або усному порядку через секретаріат сесії головуючому і ставляться на
голосування.

5.       Пропозиція, яка не отримала необхідну кількість голосів, вважається відхиленою, що заноситься до протоколу пленарного засідання.

Стаття 66.

1.Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість депутатів від загального складу ради, крім спеціально обумовлених випадків.

2.Рішення про вжиття заходів щодо забезпечення присутності депутатів на засіданнях ради та її органів є процедурним.

Стаття 67.

1.     Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні
оголошує про перехід до голосування з нього.

2.     Початок голосування головуючий на засіданні погоджує з присутніми
депутатами, оголошує необхідну кількість голосів для прийняття
рішення, вид голосування.

3.     При відсутності зауважень, поправок чи доповнень до проекту рішення
воно голосується в цілому.

4.     Якщо до проекту рішення є пропозиції, доповнення, уточнення,
голосування проводиться по пунктах цього рішення.

5.     У випадку, коли рішення неможливо прийняти за розбіжністю
пропозицій та голосів, воно приймається спочатку або відкладається.

Стаття 68.

1.     Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто
не може перервати голосування.

2.     За мотивованою пропозицією лічильної комісії рада може прийняти
рішення про повторне голосування.

Стаття 69.

1.     Рада приймає рішення відкритим або таємним голосуванням.

2.     За пропозицією депутата, рада 1/3 голосів від загального складу ради приймає процедурне рішення стосовно голосування.

3.     Поіменне голосування проводиться з будь яких питань, крім персональних, головою лічильної комісії за списком депутатів

4.     Таємне голосування обов'язково проводиться у випадках:

-         обрання голови ради, заступника голови ради, звільнення їх з посади;

-         прийняття рішення про недовіру голові Сколівської районної
держадміністрації.

5.     Для проведення таємного голосування і встановлення його результатів
рада обирає з числа депутатів тимчасову лічильну комісію.

6.     Тимчасова лічильна комісія обирає із свого складу голову і секретаря.
Рішення комісії приймається більшістю голосів.

7.     Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на
голосування, виготовляються секретаріатом ради за формою,
підготовленою комісією.

8.     В бюлетень для таємного голосування вносяться всі кандидатури,
схвалені радою.

9.     Час і місце проведення голосування встановлюються комісією і
доводяться до відома всіх депутатів.

Стаття 70.

1.   Рада не може приймати рішення, які суперечать Конституції України, чинним законом України, ратифікованим міжнародним договором чи угодам та Регламенту.

Стаття 71.

1. Рада може відмінити своє рішення з дотриманням процедури встановленої цим регламентом у випадку, коли за це проголосували 2/3 від загального складу ради.

Стаття 72.

1. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з моменту їх офіційного оприлюднення, якщо не встановлено іншого терміну введення їх у дію.

Стаття 73.

1.             Тексти рішень оформляються секретаріатом ради і автором рішення і в 5-денний термін подаються на підпис головуючому на пленарному засіданні.

Стаття 74.

1.     Підписане рішення є оригіналом і зберігається в секретаріаті ради, інші примірники є копіями.

2.     В разі виявлення невідповідності тексту оригіналу рішення,
виправлення проводиться негайно, але не пізніше 3-х днів з дня
виявлення.

2.11. Порядок надання слова.

Стаття 75.

1.     Повторні виступи депутатів з одного й того ж питання не допускаються, крім заключного слова доповідача, голови та заступника голови районної ради.

Стаття 76.

1.   Голова, заступник голови районної ради, голова і заступники голови районної державної адміністрації мають право в будь-який час брати слово для виступу, якщо воно стосується кола їх діяльності.

Стаття 77.

1. Депутату який вніс пропозиції, поправку, за його проханням надається

слово для виступу.

Стаття 78.

1. Слово щодо порядку ведення засідання ради, постановки питання, для довідки, внесення поправки, відповіді на запитання і роз'яснення надається головуючому на засіданні позачергово, але не перериваючи оратора.

Стаття 79.

1. Доповіді, співдоповіді, виступи у дебатах, заяви, запити виголошується з трибуни.

2.12. Розгляд питань про неприйнятність преюдиційних та відкладальних питань.

Стаття 80.

1. В ході обговорення резолюції, пропозиції рішення та його структурних частин депутати, голова ради, заступник голови ради, голова та заступник голови районної держадміністрації в будь-який момент можуть порушити питання про їх неприйнятність на підставі:

а)       їх невідповідності ратифікованим міжнародним договорам і угодам;

б)       їх невідповідності конституції або чинним законам;

в)       що їх прийняття не входить до компетенції ради;

г)       що наслідком їх прийняття буде неузгоджене скорочення надходжень або виникнення чи збільшення видатків з бюджету.

Стаття 81.

1.     Депутати, голова, заступник голови районної ради, голова та
заступники голови райдержадміністрації до початку дебатів і в ході їх
можуть поставити преюдиційне або відкладальне питання щодо
обговорюваного питання порядку денного, документа, рішення,
пропонуючи не розглядати його взагалі або відкласти його розгляд чи
прийняття остаточного рішення з нього до настання певних обставин
чи здійснення певних дій.

2.     Рішення з преюдиційних і відкладальних питань приймаються
більшістю голосів депутатів від їх фактичної кількості.

Стаття 82.

1. Розгляд і прийняття рішень щодо питання про неприйнятність преюдиційного чи відкладеного питання здійснюється відразу після їх внесення, дебати проводяться за скороченою процедурою.

Стаття 83.

1. В будь-який час може бути внесено пропозицію про відхилення документа, вилучення його структурної частини або пропозиції про неприйнятність, преюдиціальне чи відкладальне питання.

Стаття 84.

1. Якщо питання про неприйнятність або преюдиційне питання пов'язане з тим, що обговорювана пропозиція, документи можуть бути прийняті лише після прийняття рішень референдумом, або що вони суперечать Конституції України та чинному законодавству, районна рада більшістю голосів від фактичної кількості може прийняти рішення про доцільність продовження їх розгляду, але без голосування і без введення акту в дію.

Стаття 85.

1. У випадку, коли голова, заступник голови райдержадміністрації, підтримують питання про неприйнятність, рада може прийняти рішення про внесення відповідних змін чи доповнень до цього рішення.

2.13. Порядок голосування пропозицій.

Стаття 86.

1. Обговорення і проведення голосування з різних питань і пропозицій
проводиться для того, щоб виявити дійсне волевиявлення більшості
депутатів.

2. Голосування не відокремлюється в часі від оголошення головуючим на
засіданні пропозицій.

Стаття 87.

1.  На голосування ставляться всі поправки і пропозиції, що надійшли на засідання і не були відхилені .

2.  Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи
поправки, якщо текст сформульований не чітко, або не стосується
обговореного питання, чи суперечить раніше прийнятим рішенням.

Стаття 88.

1.  Вибір пропозиції, прийнятої для подальшого розгляду, здійснюється
відповідно більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

2.  Висунуті щодо пропозицій питання про неприйнятність, преюдиційні, відкладальні питання ставляться на голосування в цій послідовності, але до голосування щодо пропозиції в цілому.

3.  Якщо серед кількох альтернативних пропозицій є пропозиція, внесена
президією ради, вона ставиться на голосування першою.

Стаття 89.

1. Прийняття рішення при голосуванні пропозицій, поправок по частинах здійснюється тією ж більшістю голосів депутатів, що й під час прийняття її в цілому.

Стаття 90.

1. Внесена до пропозиції поправка ставиться на голосування раніше від

самої пропозиції.

Стаття 91.

1. У ході розгляду пропозицій і поправок, що стосується цих пропозицій, можуть вноситися пропозиції про вилучення їх в цілому або їх частин. Рішення про вилучення приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

Стаття 92.

1.     Тексти пропозицій чи поправок, що будуть ставитись на голосування
повинні оголошуватися: при цьому називається ініціатор внесення
тексту або той, хто вніс його за своєю підтримкою.

2.     Перед голосуванням з кількох пропозицій або поправок, головуючий
на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх
змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції
окремо.

3.     Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його
повні результати і прийняте рішення.

2.14. Дисципліна і етика пленарних засідань.

Стаття 93.

1.     На засіданні ради депутат не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити депутата про недопустимість таких висловлювань, в разі повторного порушення - позбавити його права виступу.

2.     Якщо депутат перевищує час, відведений для виступу, або
висловлюється з не обговорюваного питання, головуючий на засіданні
після двох попереджень позбавляє його слова.

Стаття 94.

1. Якщо депутат вважає, що виступаючий, або головуючий на засіданні не правильно тлумачать його слова і дії, він може звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень.

Стаття 95.

1.     Під час засідання ради депутати не повинні заважати виступаючим і слухачам діями, які перешкоджають виступу.

Стаття 96.

1. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку.

Стаття 97.

1.       У разі грубого порушення дисципліни або створення перешкод у
проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву
або закрити засідання.

2.       Якщо під час засідання ради у приміщенні ради депутат вчинить дії,
що містять ознаки злочину, дебати зупиняються. Головуючий
повідомляє про факт, що відбувся, закриває засідання і звертається до
прокурора з проханням вжити заходів впливу.

2.15. Протокол засідання.

Стаття 98.

1.     Засідання ради протоколюються. Ведення протоколу засідання
здійснює секретаріат ради. Протокол засідання ради підписується
головуючим на засіданні.

2.     У протоколі засідання ради зазначається: дата, час і місце засідання,
кількість депутатів, присутніх на засіданні, питання порядку денного
внесенні на розгляд; назви документів, поширених серед депутатів для
цього засідання; прізвище головуючого на засіданні і виступаючих; всі
внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення;
повні результати голосування і прийняті рішення.

3.     Засідання ради записуються на магнітну стрічку, яка зберігається в
секретаріаті протягом року.

Стаття 99.

1. До порядку засідання ради додається:

-           інформація про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів;

-           інформація про реєстрацію запрошених;

-           результати поіменного та таємного голосування;

-           повні результати голосування;

-           висновки комісій ради з питань, які розглядаються на засіданні;

-           тексти не виголошених виступів депутатів;

-           окремі думки депутатів щодо прийнятих радою рішень.

Стаття 100.

1.     Протокол засідання ради є офіційним документом пленарних засідань,
що підтверджує процес обговорення і прийняття рішення радою.

2.     Протоколи засідань ради надаються депутатам ради для ознайомлення з відома керуючого справами ради.

 

3. Депутати, посадові особи і органи районної ради.

3.1. Депутати районної ради.

Стаття 101.

1. Порядок організації діяльності депутата у раді та її органах визначається Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих" та іншими законами України, цим Регламентом.

Стаття 102.

1. Депутату районної ради видаються посвідчення депутата та нагрудний знак.

Стаття 103.

До діяльності депутата під час сесійного періоду належить

- участь у роботі сесій ради;

-         участь у засіданнях постійних комісій ради, до складу яких обрано
депутата;

-         виконання доручень ради та її органів;

-         робота над документами ради та виконання депутатських повноважень;

-         робота у виборчому окрузі.

Стаття 104.

1.     Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради, її
органів є підставою для звільнення депутата від виконання службових
обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за місцем
основної роботи.

2.     Рішення про відрядження депутата (за його згодою) для виконання
депутатських повноважень та доручень ради приймають: районна рада,
голова, заступник голови, президія ради, комісія ради, до складу якої
обрано депутата.

3.     Депутат зобов'язаний зареєструватися і бути присутнім на засіданнях
ради та її органів, до яких його обрано. Депутат має робити копії, знайомитися з будь-якими офіційними документами, що стосуються діяльності місцевої ради, керуючись п.10ст.49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

4.     Відсутність депутата на засіданнях ради допускається лише з поважних
причин.

5.     Після закінчення сесії ради за поданням секретаріату ради в районному
часописі "Бойківська думка" публікується інформація про відсутність
депутатів на сесії без поважних і невідомих причин.

Стаття 105.

1. У разі пропуску депутатом без поважних причин протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії рада може ініціювати пропозицію про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Стаття 106.

1. Районна рада розглядає питання про дострокове припинення повноважень депутата у випадках:

-         подання ним заяви про складання повноважень;

-         відкликання його виборцями;

-         набрання щодо нього законної сили обвинувальним судовим вироком;

-         у зв'язку з обранням його депутатом іншої ради;

-         визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

-         втрати ним громадянства України або його виїзду на постійне
проживання в іншу місцевість.

2.  Про дострокове припинення повноважень депутата > рада приймає
рішення і доручає районній територіальній виборчій комісії провести
вибори депутата замість вибулого.

3.  Районна рада не переглядає прийняте нею рішення про дострокове припинення повноважень депутата.

4. Депутат, який бажає достроково скласти депутатські повноваження, звертається особисто до ради. У заяві депутат викладає мотиви прийнятого ним рішення. Заява депутата про складення ним повноважень не може відкликатись.

3.2. Депутатські групи.

Стаття 107.

1.    Депутати можуть добровільно об'єднуватись у депутатські групи
(фракції) за умови, що до складу кожної з них входить не менше, ніж 5
депутатів районної ради. Депутатські групи, сформовані на основі партійної належності депутатів, називаються фракціями. До складу депутатської фракції можуть входити й позапартійні депутати, та депутати інших партій які підтримують програмні документи відповідної партії. Депутатські групи, сформовані на позапартійній основі, об'єднують депутатів, які поділяють однакові погляди з питань державного і соціально - економічного розвитку.

2.    Депутатські групи (фракції) не можуть утворюватись для захисту
приватних, комерційних, місцевих та релігійних інтересів.

3.    Жоден з депутатів не може входити до складу більш, як однієї
зареєстрованої депутатської групи (фракції).

4.  Депутатські групи (фракції) утворюються радою нового скликання.

Стаття 108.

1.      Кожна депутатська група (фракція) реєструється районної радою за
поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається
підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про
створення депутатської групи із зазначенням її назви, мети чи завдання персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

2.      Голова районної ради після реєстрації депутатської групи(фракції)
інформує на пленарному засіданні депутатів про створення такої групи
(фракції) її кількісний склад та уповноважених представників. Список членів депутатської групи (фракції) після її реєстрації поширюється серед депутатів, заноситься до протоколу засідання.

3.        Депутати, які не ввійшли до жодної з депутатських груп можуть формувати одну змішану депутатську групу.

4.        У разі, коли склад депутатської групи (фракції) скорочується нижче
встановленої кількості, вона після 15 днів оголошується головою
районної ради розпущеною

Стаття 109.

1.     Депутатські групи (фракції) проводять свої засідання відкрито, гласно,
в приміщеннях ради. Але за їх рішенням можуть проводитися закриті засідання.

2.     Депутатські групи (фракції) мають право на пропорційне
представництво в усіх органах ради..

3.     Депутатська група (фракція) з ініціативи якої розглядається питання має право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного.

4.     Жодна депутатська група (фракція) не має права виступати від імені
ради.

5.     Депутатські групи (фракції) і їх члени мають і інші права, передбачені
Конституцією України, Законами України та цим Регламентом.

6.     Фракції (групи) можуть формувати більшість в раді чи опозицію.

Стаття 110.

1. Про перехід в більшість чи в опозицію чи вихід з них депутат або депутатська група (фракція) робить заяву на засіданні ради.

Стаття 111.

1. За зверненням уповноваженого представника депутатської групи (фракції) секретаріат ради поширює серед депутатів підготовлені нею матеріали, як офіційні документи.

Стаття 112.

1. Голова районної ради забезпечує зареєстровані депутатські групи (фракції) приміщеннями на час проведень засідань.

3.3. Голова районної ради.

Стаття 113.

1.     Голова районної ради обирається Сколівською районною радою з
числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним
голосуванням.

2.     Голова районної ради виконує свої обов'язки до обрання голови
районної ради нового скликання, крім випадків дострокового
припинення повноважень голови ради відповідно до Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні".

3.     Голова ради працює в раді на постійній основі, не може мати іншого
представницького мандату, суміщати свою службову діяльність з
іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

4.     У своїй діяльності голова районної ради є підзвітним раді і може бути
звільнений з посади радою, якщо за його звільненням проголосувало не менше, як дві третини депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування.

5.     Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради.

Стаття 114.

1. Голова районної ради:

а)   скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома
населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання,
які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;

б)  забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд,
доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх
виконанням;

в)   представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника
голови ради, вносить на затвердження ради пропозиції щодо
структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на утримання;

г)   вносить раді пропозиції щодо утримання і обрання постійних комісій
ради;

д)  координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення,
сприяє організації виконання їх рекомендацій;

є) організовує відповідно до законодавства проведення референдумів та

виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

е) організовуй роботу президії ради;

ж)    призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних
підрозділів виконавчого апарату ради;

з)   здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

и) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її

виконавчого апарату;

і) підписує рішення ради, протоколи сесій ради; ї) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян, веде особистий прийом громадян;

й) забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;

к) за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів;

л) представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

м) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а

на вимогу не менше, як третини депутатів у визначений радою термін;

н) вирішує інші питання, доручені йому радою.

2. Голова районної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

3.4. Заступник голови районної ради.

Стаття 115.

1.     Заступник голови районної ради обирається відповідною радою у межах строку її повноважень за пропозицією голови районної ради з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата цієї ради , крім випадків дострокового припинення його повноважень.

2.     Рішенням районної ради заступник голови районної ради вважається обраним, якщо за нього проголосувало більшість депутатів від загального складу ради.

3.     Заступник голови районної ради може бути достроково звільнений з
посади за рішенням ради, яке приймається шляхом таємного голосування, якщо за його звільнення проголосувало не менше, як 2/3 депутатів від загального складу ради. Питання про його звільнення може бути внесене на розгляд ради на вимогу не менше, як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

4.     Заступник голови ради в разі відсутності голови ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин здійснює повноваження голови Сколівської районної ради.

5.     Заступник голови районної ради працює у раді на постійній основі, на нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою, встановлені законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" для голови ради.

3.5. Президія районної ради.

Стаття 116.

1.      Президія районної ради утворюється радою на весь строк повноважень ради і є підзвітним раді дорадчим органом.

2.     Президія ради попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Може приймати рішення, які носять дорадчий характер.

3.     До складу президії ради входять голова ради, заступник голови ради, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.

4.     Президія ради діє на основі Положення про неї, що затверджується радою.

 

3.6. Постійні та тимчасові комісії ради.

Стаття 117.

1. Повноваження постійних комісій ради визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Положенням про постійні комісії, яке затверджується радою.

Стаття 118.

1.     Рада утворює і обирає постійні комісії у складі голови і членів комісії. Кількісний склад кожної комісії визначається радою. Депутат може бути членом однієї постійної комісії.

2.     До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради, заступник голови районної ради.

3.     Про утворення постійних комісій та обрання постійних комісій в складі голови і її членів рада приймає відповідні рішення.

Стаття 119.

1.     Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

2.     Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняється з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи комісії.

3.7. Виконавчий апарат Сколівської районної ради.

Стаття 120.

1.         Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами та цим Регламентом.

2.         Виконавчий апарат районної ради здійснює організаційне правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

3.         Виконавчий апарат ради утворюється радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням голови районної ради.

4.         Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова районної ради.

4. Депутатські запити і депутатські запитання.

Стаття 121.

1. Депутат районної ради має право звернутися з запитом до керівників ради та її органів, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території району.

Стаття 122.

1.     Депутатський запит - це заявлена попередньо або на пленарному засіданні районної ради вимога депутата дати офіційне роз'яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання ради.

2.     Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів, у письмовій або усній формі. Запит може обговорюватись і щодо нього можуть прийматись рішення.

3.     Голова ради доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи.

4.     Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані дати усну або письмову відповідь.

5.     Облік і контроль за розглядом депутатських запитів здійснює виконавчий апарат ради.

Стаття 123.

1.     Офіційна письмова відповідь на депутатський запит повинна надійти не пізніше, як у 20-ти денний або в інший термін, встановлений радою.

2.     За результатами обговорення депутатського запиту/ на засіданні рада, приймає рішення.

Стаття 124.

1. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з різних проблем. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

5. Взаємодія районної ради з районною державною адміністрацією.

Стаття 125.

1. У разі розгляду райдержадміністрацією питань, які зачіпають інтереси місцевого самоврядування, вона повинна повідомити про це районну раду.

Стаття 126.

1. Органи та посадові особи районної ради мають право звернутися до суду з позовом про визнання нечинними актів райдержадміністрації та інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад, повноваження органів та посадових осіб районної ради.

Стаття 127.

1. Районна державна адміністрація є підзвітною районній раді у виконанні програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, підзвітна і підконтрольна у частині повноважень, делегованих їй районною радою, а також у виконанні рішень ради з цих питань.

Стаття 128.

1. Районна рада може шляхом таємного голосування висловити недовіру

голові районної держадміністрації.

Стаття 129.

1. Рішення органів та посадових осіб районної ради з мотивів їх невідповідності Конституції або Законам України, може бути оскаржено в суді.

6. Відповідальність органів та посадових осіб районної ради.

Стаття 130.

1. Районна рада, її органи, посадові особи несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальними громадами, державою, юридичними і фізичними особами.

Стаття 131.

1. Районна рада періодично, але не менше, як два рази на рік, інформує населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, районного бюджету, з інших питань місцевого значення, звітує перед територіальними громадами про свою діяльність.

7. Дострокове припинення повноважень районної ради.

Стаття 132.

1.     Повноваження районної ради можуть бути припинені достроково, якщо рада своїми діями порушує Конституцію України і законодавство,
конституційні права і свободи громадян, ігноруючи при цьому законні
вимоги компетентних органів про приведення своїх рішень у
відповідності із законом.

2.     Повноваження ради припиняється достроково також у випадках, якщо
сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені
Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", або рада не
вирішує питання, віднесених до її видання.

Питання про дострокове припинення повноважень (розпуск) ради
вирішується відповідно до чинного законодавства.
e-max.it: your social media marketing partner